Który sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu jest prawidłowy w przypadku chowu indyków?

Pierwszym sposobem jest naliczanie opłat ze wskaźników emisji poszczególnych substancji z chowu drobiu (źródło wskaźników: Dokument Referencyjny o najlepszych dostępnych technikach dla intensywnego Chowu Drobiu i Świń, wydanego przez Ministerstwo Środowiska w 2005 r.), na podstawie których przygotowano operat ochrony powietrza oraz wydane zostało pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – naliczanie według tabeli A.

Drugi sposób to naliczanie według czasu utrzymana drobiu oraz ilości stanowisk w budynku inwentarskim – tabela E.

Jak w przyszłości należy prawidłowo naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (indyków)?

Odpowiedź:

Ponieważ w pytaniu nie powołano się na konkretny akt prawny rozumiem, że chodzi o tabele A i E z załącznika Nr 1 do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217, z późn. zm.) - dalej r.o.k.ś. W praktyce należy odnieść się do obowiązującego na dany rok obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok.

Moim zdaniem obydwa sposoby określenia wysokości opłaty są właściwe i mogą być wykorzystywane w zależności od konkretnej sytuacji.

Należy jednak mieć na uwadze, że wielkości emisji, od których zależy wysokość opłat powinna być spójna z posiadanymi pozwoleniami, sprawozdaniami np. PRTR, raportami np. KOBiZE itd.

Metoda postępowania powinna być więc w odniesieniu do każdego rodzaju sprawozdawczości jednakowa.

Mając więc na uwadze zapisy zawarte pod tabelą A załącznika nr 1 do r.o.k.ś. należy uznać, że z tabeli E należy skorzystać, gdy w inny sposób nie można ustalić rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Dlatego w sytuacji wskazanej w pytaniu, kiedy można je określić np. w oparciu o wskaźniki z Dokumentu Referencyjnego o najlepszych dostępnych technikach dla intensywnego Chowu Drobiu i Świń, wydanego przez Ministerstwo Środowiska w 2005 r., to moim zdaniem, pierwszeństwo ma właśnie ta metoda.