Sejm uchwalił ustawę 2 marca 2012 r. Zgodnie z jej przepisami stawki podatkowe będą ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych oraz kurs złotego do dolara. Zwolniona z podatku będzie część urobku rudy miedzi (do 1 tony miesięcznie) przeznaczona na cele badawcze. Nie później niż w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy rząd będzie zobowiązany do dokonania analizy wpływu tej regulacji na sektor wydobywczy oraz finansów publicznych i przedłożenia Sejmowi stosownej informacji.

Celem ustawy jest zbliżenie polskich regulacji do standardów światowych, obowiązujących w państwach bogatych w kopaliny.

Źródło: www.sejm.gov.pl