Pytanie
Spółka komandytowa obciąża spółkę słowacką z tytułu opłat licencyjnych. Spółka słowacka pomniejsza płatność o kwotę potrącanego podatku u źródła, którą to kwotę odprowadza do słowackiego urzędu skarbowego. Słowacki urząd skarbowy wystawia zaświadczenie potwierdzające pobranie podatku u źródła na Słowacji. W związku z tym, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatek zapłacony u źródła na Słowacji jest rozliczany przez wspólników spółki komandytowej stosownie do udziału w zysku.
W jaki sposób zaprezentować w rocznym sprawozdaniu finansowym (rachunek zysków i strat i bilans) spółki komandytowej kwotę podatku u źródła zapłaconego na Słowacji?
Czy prawidłowym będzie zaksięgowanie tej kwoty jako:
Wn Podatek dochodowy
Ma Należność od spółki słowackiej?
Czy prawidłowym będzie wykazanie tej kwoty w RZiS w wierszu "Podatek dochodowy"?