Pytanie
Wspólnicy spółki jawnej zamierzają uregulować sytuację prawną przedsiębiorstwa poprzez aport składników wykorzystywanych w działalności na podstawie innych niż własność tytułów.
Jaka jest wartość wkładu do spółki jawnej (podstawa do naliczenia PCC) w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami wzniesionymi przez ww. spółkę jawną z jej środków (budynki i budowle figurują w aktywach spółki)?
Wspólnicy spółki jawnej są jednocześnie właścicielami tejże nieruchomości. Spółka posiada nieruchomość tytułem umowy dzierżawy, a wartość budynków i budowli jest znacznie wyższa od nieruchomości. Spółka amortyzuje nakłady, jako inwestycje w obcym środku trwałym. Po czynności aportu, wkład w efekcie powinien zwiększyć się o różnice pomiędzy rynkową wyceną zabudowanej nieruchomości, a pozostałą wartością ewidencyjną składników majątku spółki. Należy dodać, że spółka (wspólnicy) zainteresowani są zwiększeniem wkładu wyłącznie w zakresie wartości nieruchomości gruntowej.
Czy można bez szkody lub narażania na ryzyko podatkowe posługiwać się zaniżoną wartością wkładu w tym przypadku?