Pytanie
Spółka przeszła w 2013 r. na metodę bilansową rozliczania różnic kursowych.
Czy w rozliczeniu za pierwszy okres 2013 r. do kosztów lub przychodów podatkowych powinna uwzględnić wszystkie naliczone a niezrealizowane różnice kursowe wykazane na 31 grudnia 2012 r., czy też jedynie te różnice które zostały ujęte w przychodach lub kosztach rachunkowych w 2012 r.?
Przykład: wartość niezrealizowanych różnic kursowych naliczonych na 31 grudnia 2012 r. to kwota 100.000 PLN, z tego w kosztach w rachunku zysków i strat w 2012 r. została ujęta kwota 70.000 PLN.