W jaki sposób powinno się postępować z tablicami rejestracyjnymi, które zostały wycofane z obiegu? Czy takie tablice stają się odpadem i należy je przekazać firmie do zniszczenia na zasadzie karty przekazania odpadów?
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), przedsiębiorca prowadzący stację demontażu (tak samo przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów), przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, jest obowiązany do unieważnienia tablic rejestracyjnych.
Sposób unieważniania tablic rejestracyjnych określa § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).
Wyrejestrowanie pojazdu odbywa się zgodnie z art. 79 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) oraz § 15 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). Do momentu przekazania tablic rejestracyjnych do organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów są one traktowane na równi z wymaganymi do wyrejestrowania pojazdu dokumentami.
Interpretacje co do momentu, w których tablice te stają się odpadami, mogą być rozbieżne. Można bowiem przyjąć, iż to organ podejmując decyzje o przekazaniu tych tablic do odzysku lub unieszkodliwienia staje się posiadaczem odpadów odpowiedzialnym za ich zagospodarowanie. Należy jednakże zauważyć, że organ przekazuje przedmiotowe tablice do zniszczenia – tak więc wydaje się, że to właśnie moment dokonania zniszczenia tych tablic powinien być traktowany jako moment wytworzenia odpadów. Dalsze ich przekazywanie, a precyzyjniej odpadów powstałych ze zniszczenia tablic, powinno się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), w tym przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów.

Maria Duczmal