Pytanie:
Jak w takim przypadku obliczyć wartość DJP?
Czy można przyjąć dla dwóch pierwszych sektorów wskaźnik dla cieląt do pół roku, a dla pozostałych sektorów wskaźnik dla innych zwierząt o masie 500 kg (DJP = 1)?

 

Odpowiedź:
W tabeli załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko odnośnie chowu bydła zawarto następujące pozycje:
7. buhaje 1.40 DJP
8. krowy 1.00 DJP
9. Jałówki cielne 1.00 DJP
10. Jałówki powyżej 1 roku 0.80 DJP
11. Jałówki od ˝ do 1 roku 0.30 DJP
12. cielęta do ˝ roku 0.15 DJP
Moim zdaniem można by przyjąć dla cieląt do ˝ roku 0.15 DJP, bydło od ˝ do 2 lat rozdzieliłbym na 0.30 i 0.80 DJP, a dla opasów 1.4 DJP. Uśrednianie DJP (1 DJP) uważam przy wskazanej w pytaniu rozpiętości wieku za zbyt duże uproszczenie. Może się ono okazać z różnych względów niekorzystne dla inwestora.
Przy określaniu ilości DJP nie ma znaczenia, czy inwestycje planuje osoba fizyczna, czy też podmiot korzystający ze środowiska.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 11 X 2019 r.]