Pytanie
Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi) - hurtownia. Od 2006 r. podpisujemy umowy licencyjne na znak towarowy, który umieszczamy na swoich produktach. Umowa przewiduje zapłaty za kwoty gwarantowane, które stanowią WNIP (umowy na 2 lata - import usług w momencie płatności) oraz naliczanie tantiem, czyli procentu od sprzedaży po przekroczeniu kwot gwarantowanych, rozliczane kwartalnie (import usług w ostatnim dniu danego kwartału). Faktury za tantiemy ujmowane są w kosztach w momencie wpływu do firmy. W 2014 r. licencjodawca (kontrahent z UE) przeprowadził audyt w spółce za okres: październik 2008 r. – wrzesień 2013 r., aby sprawdzić poprawność wykonywania zapisów umowy. Pismo po zakończonym audycie wykazało, że tantiemy były naliczane prawidłowo, jednak faktury kosztowe za ww. opłaty były przez spółkę niejednokrotnie regulowane nieterminowo i w związku z powyższym naliczone zostały odsetki. Ponadto zgodnie z umową, 2% od obrotu towarami licencyjnymi spółka miała wydatkować na reklamę postaci objętych licencją - kwota wydatków podczas audytu była sprawdzana i rozliczana w okresach rocznych (okres rozliczeniowy reklamy - rok kalendarzowy). Na podstawie tego licencjodawca stwierdził niewystarczające nakłady na reklamę. W efekcie, w wyniku audytu spółka otrzymała fakturę (w euro) od licencjodawcy, której wartość wynika z odsetek i brakujących wydatków na reklamę. Po zakończonym roku, przesyła również deklaracje do US: CIT-10Z oraz IFT-2R. Faktura po audycie posiada opis "wyniki audytu". Na kwotę faktury składają się odsetki i brakujący budżet promocyjny. W załączniku do faktury posiadamy informacje o kwocie odsetek i kwocie niezrealizowanego budżetu promocyjnego w rozbiciu na lata. Umowa z licencjodawcą do 2013 r. była z kontrahentem z Francji, natomiast od 2014 r. umowa jest z Wielką Brytanią. Faktura po audycie również jest z Wielkiej Brytanii. Spółka otrzymuje co roku certyfikat rezydencji i przy płatnościach potrąca podatek u źródła zgodnie z umową międzynarodową i do 7 następnego miesiąca dostarcza do US (CIT-10).
W jaki sposób i kiedy wykazać import usług oraz jaki kurs zastosować do przeliczenia na PLN?