Wiele wskazuje na to, że właśnie kwestia dostępu do wody a następnie jej utylizacji może być jednym z kluczowych wyzwań, z którym będą musiały poradzić sobie spółki poszukujące w Wielkiej Brytanii gazu łupkowego.

„Choć zapotrzebowanie na wodę w procesie poszukiwania gazu łupkowego jest zmienne w zależności od etapu prac, to istnieje ryzyko, iż w niektórych rejonach dostępne zasoby wody mogą być niewystarczające do wykonywania zabiegów szczelinowania hydraulicznego” – stwierdzają obie organizacje w podpisanym moratorium.

Istnieje co prawda możliwość sprowadzania wody z innych rejonów czy nawet wykorzystania wody morskiej, ale często jest to proces zbyt kosztowny oraz uciążliwy dla mieszkańców rejonu wierceń ze względu na duże natężenie ruchu ciężkich pojazdów.

Szczególnie duży problem z dostępnością wody będzie miał miejsce w południowo-wschodniej części kraju, głównie ze względu na sąsiedztwo aglomeracji Londynu, która jest największym konsumentem wody.

Przedstawiciele UKOOG podkreślają, że porozumienie o współpracy z Water UK ma stanowić dodatkową gwarancję dla mieszkańców rejonów poszukiwań, że prace prowadzone będą w sposób w pełni bezpieczny i uwzględniający interes okolicznej ludności.

Obie organizacje mają współpracować przy planowanych odwiertach poszukiwawczych w celu minimalizacji zagrożeń związanych z wykorzystaniem wody i bezpieczeństwem wód gruntowych.

Zaniepokojenie kwestią wykorzystania wody przy procesie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego wykazują także organizacje ekologiczne. Ich zdaniem już obecnie istnieje ryzyko nadmiernego poboru wody dla zaspokojenia zapotrzebowania ze strony ludności oraz przemysłu. Dodatkowa presja na wydobycie gazu łupkowego może ich zdaniem doprowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska.

Szereg potencjalnych komplikacji w zakresie gospodarki wodnej wynikających z rozwoju sektora gazu łupkowego wypunktowała w swoim lipcowym raporcie organizacja Water UK. Według niej problemem może być nie tylko kwestia dostępności wody na potrzeby szczelinowania, ale również ryzyko skażenia wód gruntowych poprzez nieszczelności w zabezpieczeniu odwiertu, problem utylizacji wody zanieczyszczonej chemikaliami stosowanymi podczas szczelinowania czy ograniczenia w zakresie infrastruktury wodociągowej.

Na temat bezpieczeństwa wód gruntowych w trakcie szczelinowania wypowiedziała się niedawno rządowa agencja Public Health England. W swoim raporcie na temat wpływu szczelinowania na zdrowie publiczne stwierdziła ona, że ryzyko skażenia wód gruntowych jest bardzo niskie a zaobserwowane przypadki skażenia w większości przypadków nie były związane z samym szczelinowaniem a były spowodowane nieszczelnościami w zabezpieczeniu pionowych części odwiertów w strefie występowania wód gruntowych.