W 2014 r. realizowany będzie drugi etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę oraz na przestrzeganie przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów terminowych. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.
Kontynuowany będzie wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. W zakładach, w których stwierdzono najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy, w tym o cechach powtarzalnych, inspektorzy pracy będą sprawdzać, jak wdrażane są elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy, a zwłaszcza czy pracodawcy efektywne zarządzają ryzykiem wypadkowym. Planowany jest program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).
Wśród działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły się także kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach, poprzedzone w roku 2013 przedsięwzięciami informacyjno-prewencyjnymi.
W ramach programu rocznego PIP zamierza intensywnie monitorować stan przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz położy nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.
Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych, m.in. w szpitalach (w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych), będą w 2014 r. dotyczyć: zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych. Inspektorzy zwrócą uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp i badań profilaktycznych.
Podczas kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych oraz budów i remontów dróg szczególna uwaga poświęcona będzie eliminacji bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracowników. Kontrole mają być powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących przepisy.
Wśród zadań rocznych w programie działania PIP  znalazło się kilka nowych tematów, które dotyczą: instytucji kultury, odlewni metali, zakładów zajmujących się odpadami komunalnymi, eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, handlu hurtowego (w ramach kampanii SLIC).