W zależności od formy ochrony przyrody może to być dyrektor parku narodowego lub regionalny dyrektor ochrony środowiska - zwany dalej RDOŚ. Uzgodnienia aktów planistycznych dokonywane są na podstawie dwóch ustaw: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie przyrody, tymczasem uzgadnianie decyzji lokalizacyjnych odbywa się jedynie w oparciu o pierwszą z ww. ustaw.

Uzgodnienia na postawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) dalej - u.p.z.p. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (a na podstawie art. 60 u.p.z.p. również decyzję o warunkach zabudowy) wydaje się po uzgodnieniu z organami wymienionymi w tym przepisie.

W konsekwencji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 7 u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie parku narodowego i jego otuliny wymaga uzgodnienia z dyrektorem tego parku.
Z kolei zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p. decyzję lokalizacyjną wydaje się po uzgodnieniu z RDOŚ w odniesieniu do innych niż obszary położone w granicach parku i jego otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Do obszarów tych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) zalicza się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Uzgodnienie dokonywane jest w trybie artykułu 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) z pewnymi odstępstwami wprowadzonymi przez u.p.z.p. Otóż kpa przewiduje, iż zajęcie stanowiska przez organ współdziałający następuje w drodze postanowienia, przy czym zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania do uzgodnienia – uzgodnienie uważa się za dokonane. W stosunku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustawa przewiduje 21 – dniowy termin na zajęcie stanowiska, po upływie którego decyzję uznaje się za uzgodnioną.

Uzgodnienie może zatem zostać dokonane poprzez wydanie postanowienia albo w trybie milczącym. Rozstrzygnięcia wydane przez organy administracyjne po wskazanej dacie nie mogą wiązać w sprawie (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 1311/12).

Pełna treść artykułu pt. Akty planistyczne obszarów objętych formami ochrony przyrody wymagają uzgodnienia dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl>>>