Spór w sprawie dotyczył wysokości ustalonego spółce rocznego podatku od nieruchomości.

Spółka uważała, że podatek powinien być pobrany zgodnie ze złożona przez nią deklaracją jedynie od części gruntów, zaś organ określił spółce podatek od gruntów, budynku i budowli.

WSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż jeżeli organ podatkowy kwestionuje złożoną przez spółkę deklarację powinien w decyzji określającej podatek dokładnie wskazać opodatkowane przedmioty.

W ocenie sądu wymienienie w ewidencji środków trwałych kosztów uzbrojenia terenu nie świadczy, że są to budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Nie każda budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Organ podatkowy powinien przeprowadzić w sposób prawidłowy postępowanie w celu wykazania, że spółka jest właścicielem budowli podlegających opodatkowaniu i ustalić ich wartość oraz datę powstania obowiązku podatkowego.

Odnośnie budynku organ powinien też wskazać w jaki sposób ustalił jego powierzchnię użytkową, będącą podstawą do opodatkowania.

Natomiast organ pierwszej instancji w swojej decyzji zamiast dokonać własnych ustaleń odwołał się do deklaracji spółki za rok bieżący przy przyjęciu danych przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

W ocenie sądu, takie postępowanie było nieprawidłowe.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 29 września 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 344/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów