Odpowiedź: utworzenie oddziałów wewnętrznych należy zgłosić do KRS, a także do urzędu skarbowego, celem nadania im odrębnych NIP.

Uzasadnienie: fakt posiadania przez spółkę oddziałów może mieć postać formalną lub faktyczną. O tej drugiej można powiedzieć, iż są to po prostu inne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej beż żadnych wewnętrznych podziałów czy wyodrębnień. Z tymi pierwszymi mamy do czynienia, gdy dane miejsce prowadzenia działalności jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, stosownie do art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186).
Na możliwość istnienia oddziałów wskazuje art. 436 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który odnosi się do firmy oddziału osoby prawnej. Z kolei ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w art. 31 § 1 wskazuje na jednostkę organizacyjną jako pracodawcę. Zatem odnośnie zgłaszania oddziału krajowego spółki do KRS, należy twierdząco odpowiedzieć na to pytanie.
Informacje na ten temat zawiera ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203), która w art. 38 pkt 1 lit. d wskazuje na obowiązek podania w dziale 1 rejestru przedsiębiorców adresy i siedziby oddziałów, przy czym nie chodzi o oddział zagranicznego przedsiębiorcy.
Przepis art. 2 w ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.) – dalej u.z.e.i.p., wskazuje, iż obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. Powyższe prowadzi do wniosku, iż jeśli podmiot ma wyodrębnione jednostki wewnętrzne, które na mocy statutu lub umowy spółki zatrudniają pracowników, to są pracodawcami, a co za tym idzie mają obowiązek uzyskania odrębnego NIP, na mocy art. 2 ust. 2 u.z.e.i.p. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu w interpretacji z dnia 2 listopada 2005 r., EI 406/1/4/05 oraz Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z dnia 24 lutego 2010 r., IPPP1/443-1291/09-2/IG.
Rejestrując oddział w KRS, Sąd powinien przesłać tę informację do właściwego urzędu skarbowego, celem nadania temu oddziałowi odrębnego NIP. Dla pewności Spółka powinna załączyć wypełniony NIP-2 wraz z wnioskiem o wpis oddziału do KRS.