Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Jakie uprawnienia powinna posiadać firma świadcząca usługę w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest, tj. właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia (bez demontażu), która na zlecenie gminy będzie usuwać azbest z jej terenu?

Odpowiedź:
Firma budowlana zajmująca się usuwaniem wyrobów zawierających musi posiadać wpis do CEiDG lub do KRS, prowadzić ewidencję odpadów oraz sporządzać roczne sprawozdanie do marszałka województwa o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Nie musi natomiast posiadać odrębnych decyzji z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które posiadały firmy budowlane realizujące usługi związane z demontażem azbestu wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), z dniem wejścia w życie u.o. wygasły, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 2 u.o. Jednakże firma taka musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) - dalej r.u.u.w.a., tzn. posiadać sprzęt i odpowiednie urządzenia do usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz pracownicy firmy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu.

Firma demontująca wyroby zawierające azbest nie musi uzyskiwać zezwolenia na zbieranie azbestu, jeśli magazynuje te odpady w miejscu ich wytworzenia, czyli na terenie nieruchomości, na której wykonuje usługę demontażu przedmiotowych wyrobów. Gdyby miała je zbierać poza miejscem wytworzenia (czyli poza terenem nieruchomości, na której usuwa wyroby), musiałaby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 43 ust. 1 u.o.

Zawsze zleceniodawca może zażądać wykazania, że w poprzednich latach były wykonywane usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 u.o., przedsiębiorca transportujący wyroby zawierające azbest musi uzyskać wpis do rejestru tworzonego i prowadzonego przez marszałka, jednakże firma usuwająca azbest i transportująca go jest zwolniona z uzyskania tego wpisu na mocy art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o. Gdyby firma zbierała odpady zawierające azbest, np. transportowała je do miejsca, w którym byłyby one przepakowywane albo magazynowane do czasu zgromadzenia odpowiedniej do transportu masy odpadów, to musiałaby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 43 ust. 1 u.o., a wtedy marszałek dokonałby z urzędu wpisu firmy do rejestru. Jednakże czym innym jest zbieranie odpadów, a czym innym świadczenie usług remontowo-budowlanych.

Zatem, ten wpis nie ma znaczenia dla stwierdzenia, czy podmiot świadczący usługę posiada kwalifikacje do wykonania usługi. Oczywiście inwestor może domagać się oświadczenia, że w przypadku przewiezienia usuniętych odpadów do innego miejsca niż miejsce unieszkodliwienia wykonawca robót posiada zezwolenie na zbieranie odpadów.


Przed wejściem na plac budowy pracownicy muszą mieć trzy dokumenty:

  • aktualne badania lekarskie,
  • zaświadczenie, że zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego,
  • udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac związanych z demontażem azbestu.


Niezależnie od tego przed rozpoczęciem prac zawsze musi zostać przeprowadzone szkolenie przypominające zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Zaś samo usuwanie azbestu musi odbywać się w sposób określony przez r.u.u.w.a.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.