Artykułem 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającym ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie tylko wprowadzono systemowe zmiany w zakresie dotychczasowych procedur dotyczących usuwania drzew i krzewów, w tym m. in. wydawania decyzji ale również zmieniono sposób naliczania opłat i kar administracyjnych. Obniżone zostały zarówno same opłaty za usuwanie drzew i krzewów, jak i ustalono nową metodę ich naliczania odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację. W wielu przypadkach jest to obniżka sięgająca nawet 50 proc.

Nowela określa także wielkości obwodów pnia drzew, a nie jak dotychczas ich wieku, które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia na wycinkę. W ten sposób każda osoba zainteresowana wycinką będzie mogła w sprawdzić, czy musi uzyskać zezwolenie, czy też może drzewo usunąć bez uprzedniego uzyskania zgody organu.

Osoby fizyczne, jak dotychczas, nie poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pełne omówienie nowej ustawy znajdziesz w programie.

O nowych zasadach przeczytasz na www.produkty.abc.com.pl/ochrona-srodowiska