Sejm 4 listopada br. uchwalił  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2703). - Projekt ma przede wszystkim uporządkować kwestie wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej - powiedział Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Powiedział, że w funduszu jest obecnie ok. 100 mln zł, ale nie można z nich korzystać, ponieważ nie ma dysponenta funduszu, a ponadto - jak wskazał - większość środków jest nieprawomocnie zasądzona, co oznacza, że toczą się jeszcze postępowania sądowe.

Czytaj również: RPO za prawem Rzecznika Finansowego do wspierania uczestników postępowań grupowych

Sejm 1 grudnia br. głosował nad uchwałą Senatu do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Senat zaproponował 12 poprawek do ustawy, z czego 10 miało charakter redakcyjny i porządkujący. Te poprawki zostały przez Sejm zaakceptowane. Posłowie odrzucili dwie poprawki Senatu, których celem było wykreślenie z ustawy zapisów, wydłużających okres wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadań oświatowych do końca 2023 r.


 

Zwiększenie roli Rzecznika Finansowego

Ustawa zakłada, że zarządzającym Funduszem będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF decydować ma Rada Edukacji Finansowej. W jej skład będą wchodzić: przedstawiciele resortu finansów i edukacji, a także przedstawiciele Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wiceminister Patkowski wskazał również, że nowe przepisy zakładają także wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz lepsze wykorzystanie jego zasobów. Wyjaśnił, że Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych a także ich spadkobierców. Dodał, że powstaną także terenowe biura Rzecznika, po to, żeby klienci nie musieli „jeździć do Warszawy”.

 

Według posła Krzysztofa Paszyka (KP), jedynym istotnym puntem w projekcie jest przeznaczenie środków z FEF na edukację finansową. Wskazał, że podniesienie wiedzy Polaków z zasad działania rynków finansowych jest niezbędne. Wskazał jednak, że KO nie poprze projektu ustawy ponieważ istnieje obawa, że FEF będzie to kolejny narzędziem do wyprowadzania pieniędzy z budżetu państwa. Przeciwko projektowi wypowiedział się również poseł Grzegorz Braun (Konfederacja). Z kolei Hanna Gill - Piątek (Polska2050) zaznaczyła, że istotne w projekcie jest zwiększenie roli Rzecznika Finansowego, zwłaszcza obecnie w czasie kryzysu gospodarczego. - Ostateczną decyzję o tym,  czy poprzeć projekt, czy nie podejmiemy w trakcie prac nad nim - zapowiedziała.

W uzasadnieniu projektu napisano, że projektowane zmiany zarówno w zakresie zmiany statusu prawnego funduszu gromadzącego środki na finansowanie edukacji finansowej jak i dysponenta tego funduszu pozwolą na skuteczne inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie (np. poprzez dofinansowanie) działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie finansów oraz ochrony interesów" klientów rynku finansowego, a także na efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na te cele.

Nowe rozwiązania mają wejść co do zasady w życie 1 stycznia 2023 r.