Jak zauważają eksperci organizacji, w licznych postępowaniach administracyjnych przedsiębiorcy są zobowiązywani do udostępniania informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są one chronione przez przedsiębiorców, nieudostępniane publicznie, udzielane organom administracji jedynie na potrzeby prowadzonego postępowania.

- Niedopuszczalne, ale i nieuzasadnione jest, aby taka kategoria informacji podlegała ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. W szczególności, że obecnie istnieją regulacje prawne gwarantujące przedsiębiorcy prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu administracyjnym w sposób szczególny, nawet w stosunku do pozostałych stron postępowania administracyjnego, przewidujące prawo do ograniczenia prawa wglądu do takich dokumentów pozostałym stronom - mówi  radca prawny Magdalena Garbacz-Kajda, , ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę firmy może wyrządzić przedsiębiorcy poważną szkodę i nie bez powodu, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.