Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .

1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej

1.1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej r.s.f.t.b., uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w odniesieniu do architektury obiektu, która nie została przez ustawodawcę wyjaśniona.

1.2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, zgodnie z § 11 ust. 2 r.s.f.t.b. uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

W przypadku powyższych uprawnień mamy do czynienia z potrójnym ograniczeniem ich zakresu, a mianowicie z:
1) ograniczeniem kubaturowym do 1000 m³, które w budownictwie mieszkaniowym szeregowym stosuje się do jednego segmentu, a w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym – do samodzielnej części budynku bliźniaczego, natomiast w przypadku rozbudowy do części istniejącej jak i nowoprojektowanej, gdzie łączna kubatura obu części nie może przekroczyć 1000 m³,
2) ograniczeniem do zabudowy zagrodowej - pojęcie „zabudowy zagrodowej" zostało wyjaśnione w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. Zgodnie z powyższym, przez zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,
3) ograniczeniem do terenu zabudowy zagrodowej - przedmiotowe pojęcie nie zostało zdefiniowane w przepisach Prawa budowlanego, zostało użyte jedynie w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie nie zostało jednak wyjaśnione.

2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

2.1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z § 12 ust. 1 r.s.f.t.b., uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
Są to jedyne uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jednocześnie w zakresie w dwóch specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej.

2.2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, zgodnie z § 12 ust. 2 r.s.f.t.b., uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Zatem, osoba posiadająca omawiane uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyłącznie w ramach powyższych obiektów budowlanych, w czym przejawia się ich ograniczony zakres.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .