Zdaniem BCC, konsultowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010, będące częścią pakietu ustawodawczego dotyczącego modernizacji systemu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym w segmencie B2C (firma – klient końcowy), to krok w pozornie tylko dobrym kierunku.

Konsultowany obecnie projekt ma słuszny cel – walkę z nadużyciami i wyłudzeniami podatku w ramach mechanizmu VAT-MOSS oraz usprawnienia wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi różnych krajów członkowskich UE. Jednak zdaniem ekspertów BCC, proponowane zmiany w dużym stopniu uderzają w przedsiębiorców, nakładając na nich kolejne obowiązki sprawozdawcze i informacyjne.
 
Za bardzo niebezpieczny i kosztowny dla polskich przedsiębiorców BCC uznaje plan wprowadzenia możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego wobec polskiego przedsiębiorcy przez administrację podatkową innego kraju członkowskiego. Koszty takiego postępowania dla przedsiębiorcy mogą być bardzo znaczące, a projekt przewiduje jedynie rekompensatę kosztów nowego systemu dla państw członkowskich, a nie przedsiębiorców.
 
W ocenie Business Centre Club, proponowane zmiany nie doprowadzą do poprawy skuteczności walki z wyłudzeniami VAT w procedurze MOSS, spowodują natomiast wzrost obciążeń i kosztów administracyjnych dla przedsiębiorców. Zdaniem BCC, należy w pierwszej kolejności zweryfikować zasadność i cel funkcjonowania systemu MOSS tak, by likwidować przyczyny procederu przestępczego, a nie walczyć z jego skutkami, kosztem przedsiębiorców.