Usługi w zakresie udzielania korepetycji stanowią jeden z niewielu rodzajów działalności, których opodatkowanie możliwe jest w formie karty podatkowej. Warunki opodatkowania tych usług kartą podatkową zostały określone w części XI Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej (dalej – część XI tabeli), stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d. Ustawodawca określa tego rodzaju działalność jako „usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny". Podkreślić należy, że mamy tu do czynienia ze szczególnym rodzajem działalności. Udzielanie korepetycji bowiem, to zwykle jedynie dodatkowe zajęcie osób fizycznych. Wbrew zatem pozorom, wcale nie często pojawi się w ogóle możliwość opodatkowania takich usług kartą podatkową. Nie często bowiem zdarzy się, że usługi te będą wykonywane w warunkach wskazujących na wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy bowiem pamiętać, że nie każde usługi w zakresie udzielania korepetycji mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie usługi świadczone w warunkach wskazujących na wykonywane pozarolniczej działalności gospodarczej (wniosek z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 1 u.z.p.d.). Kiedy można mówić że podatnik wykonuje takie usługi w ramach działalności gospodarczej?
Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., pozarolnicza działalność gospodarcza to m.in. działalność usługowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych przepisach u.p.d.o.f.
Preferencyjność opodatkowania usług w zakresie udzielania korepetycji kartą podatkową powoduje, że podatnicy chcieliby często z niej korzystać. Fakt jednak wykonywania działalności w warunkach, które nie wskazują na jej wykonywanie w ramach działalności gospodarczej uniemożliwia wybór tej formy opodatkowania.
Działalność gospodarcza, to działalność wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeżeli zatem podatnik świadcząc usługi korepetycyjne np.: posiada w tym zakresie własną stronę internetową, ma w domu wydzielone tylko i wyłącznie do tych celów specjalne pomieszczenie, regularnie świadczy usługi co najmniej kilka razy w tygodniu, to jego działalność stanowi niewątpliwie pozarolniczą działalność gospodarczą, a zatem co do zasady nie ma przeszkód aby wykonywane usługi korepetycyjne opodatkować kartą podatkową. Jeżeli jednak np. nauczyciel sporadycznie, na prośbę rodzica ucznia udzieli kilka razy w miesiącu korepetycji, to bez względu na pozostałe okoliczności takie usługi nie mogą być opodatkowane karta podatkową – nie stanowią one bowiem pozarolniczej działalności gospodarczej. W zależności od okoliczności będą to opodatkowane na zasadach ogólnych przychody z tzw. „innych źródeł" lub z „działalności wykonywanej osobiście".
Działalność wykonywaną osobiście będą stanowiły w szczególności usługi wykonywane na rzecz innych podmiotów gospodarczych (w tym także w sposób zorganizowany i ciągły), gdzie osoba fizyczna wykonująca usługi nie ponosi tzw. ryzyka gospodarczego (zob. postanowienie Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2012 r., IBPBII/1/415-726/12/BJ).
Przykład:
Pani Anna, nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej, świadczy ponadto na umowę zlecenia usługi indywidualnych korepetycji. Usługi te świadczy na rzecz szkoły językowej. Tego rodzaju usługi wykonywane są w warunkach o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., tj. w warunkach wskazujących na fakt ich wykonywania w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście. Tym samym, usługi te nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, a zatem nie mogą one także być opodatkowane karta podatkową.
„Opłacalność" opodatkowania usług w zakresie udzielania korepetycji kartą podatkową
Karta podatkowa, w przypadku podatników wykonujących usługi korepetycji, to raczej preferencyjna forma opodatkowania – słowo „raczej" spowodowane jest tym, że przy niskich stawkach za godzinę edukacji indywidualnej, czy też różnych innych okolicznościach, obliczony podatek wg zasad ogólnych wcale nie musi być wyższy od podatku obliczonego wg stawki przewidzianej dla usług opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Przykład:
Pan Józef, profesor fizyki, udziela korepetycji przygotowujących do egzaminu wstępnego na określony kierunek studiów w ilości nie większej niż 48 godzin miesięcznie. Za jedną godzinę korepetycji liczy sobie 100 zł. Prowadzona przez niego działalność nie wiąże się z ponoszeniem kosztów uzyskania przychodów. W zasadzie więc uzyskiwany przychód równa się dochodowi. Przy stosowaniu zatem ogólnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, pan Józef musiałby zapłacić podatek dochodowy w wysokości co najmniej 18 zł (18% dochodu). Przy profesorskich dochodach, z uwagi na przekroczenie progu podatkowego byłoby to odpowiednio 32 zł (32% dochodu). W przypadku zaś stosowania karty podatkowej podatek od przychodu uzyskanego za jedną godzinę lekcyjną wyniesie jedynie 4,80 zł. Stawka zatem obliczona na zasadach ogólnych (32 zł) byłaby tu ponad sześciokrotnie wyższa.
Przykład
Pani Ala, studentka filologii angielskiej pomaga w odrabianiu lekcji uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Pani Ala samotnie wychowuje dziecko. Poza dochodami z udzielania korepetycji nie uzyskuje żadnych dochodów. Za jedną godzinę lekcyjną liczy sobie 20 zł. W miesiącu zdarza się jej wykonać do 90 godzin usług. W takiej sytuacji, w przypadku opodatkowania kartą podatkową, zapłaciłaby podatek w wysokości 4,80 zł za każdą z początkowych 48 godzin oraz 10 zł z każdą następną godzinę. Przy stosowaniu zasad ogólnych, podatek za każdą godzinę korepetycji wyniósłby najwyżej 3,60 zł (18% od dochodu). Do tego, biorąc pod uwagę fakt, że pani Ala nie uzyskuje innych dochodów, należy tu także uwzględnić kwotę wolną od podatku przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto ma ona także prawo skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz z tzw. ulgi prorodzinnej. W przypadku zatem stosowania ogólnych zasad opodatkowania, podatek dochodowy w ogóle nie powinien u niej wystąpić.

Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy