Umowa franczyzowa daje szerokie możliwości i wynika ze swobody kontraktowania. W uproszczeniu, franczyza polega na zobowiązaniu się franczyzodawcy do udostępnienia franczyzobiorcy za wynagrodzeniem zezwolenia na korzystanie z jego nazwy, firmy, znaków towarowych, patentów, know-how prowadzenia działalności gospodarczej, w zamian za zobowiązanie franczyzobiorcy do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej opartej na udostępnionej koncepcji lub technice i zapłaty wynagrodzenia - wyjaśniaja prawnicy z Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy .

Jak wynika z uzasadnienia projektu zmian m.in. do Kodeksu cywilnego, propozycja kompleksowej regulacji stanowi odpowiedź na potrzebę zapewnienia proporcji kontraktowej stron zawierających umowę franczyzy, poprzez ochronę franczyzobiorców będących nierzadko mikro czy małymi przedsiębiorcami i de facto słabszą stroną zawieranych umów.

Czytaj w LEX: Franczyza - własna firma pod znanym logo >

 

Równe szanse rynkowe

- Wolny rynek, to nie wolna amerykanka, musi być oparty na zasadach, które zapewniają jawności i przejrzystość. Opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o franczyzie gwarantuje jasne i równe zasady prowadzenia tego typu biznesów. To proobywatelski, proprzedsiębiorczy projekt - podkreślił minister Marcin Warchoł.

Projekt przepisów dotyczących franczyzy, który opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na piątkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów.

- Franczyza to nie pańszczyzna. Winna gwarantować równość praw i franczyzodawcom, i franczyzobiorcom. Niestety, dotychczas tak nie było – przyznał dyrektor Marcin Sławecki, szef zespołu opracowującego projekt ustawy. – Zaproponowane przez nas zmiany prawne będą chronić małych i średnich przedsiębiorców, gwarantując im bezpieczeństwo – dodał.

Sprawdź w LEX: Czy dopuszczalne jest prowadzenie pod jednym NIP dwóch sklepów w różnych franczyzach? > 

Propozycja przepisów, konsultowana z organizacjami przedsiębiorców i przedstawicielami środowisk naukowych, zakłada uregulowanie zasad funkcjonowania franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej.

Jasna definicja franczyzy pozwala uniknąć dowolnych interpretacji przed sądem.
Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno dla wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców – podkreślił dyrektor Sławecki.

Czytaj też w LEX: Umowa franchisingu >

Nowe przepisy zobowiązywałyby franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze warunki umowy, nie później niż 14 dni przed jej podpisaniem. Projektowane rozwiązania ograniczają maksymalny okres zakazu konkurencji do roku od dnia rozwiązania umowy franczyzy, regulują kwestię terminów wypowiedzenia (gwarancja terminów wypowiedzenia w umowach na czas nieokreślony) oraz obejmują zagadnienie kar umownych i weksli (w tym weksli in blanco).

Dzięki zawartym w projekcie rozwiązaniom wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprawdź w LEX: Czy usługi franchisingu mogą być opodatkowanie ryczałtem? >