Wielu obywateli Ukrainy wjeżdża do Polski samochodem, co powoduje pytania o ubezpieczenie oraz Zieloną Kartę. 

Czy w Polsce trzeba mieć ubezpieczenie OC?

Poruszając się po polskich drogach, trzeba mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC PPM). Każdy pojazd mechaniczny (samochód osobowy, ciągnik siodłowy itd.), który porusza się na polskich drogach, musi być objęty takim ubezpieczeniem.

Czytaj też: Kantor nie zawsze może odmówić wymiany hrywien na złotówki>>

Kiedy Zielona Karta jest potrzebna

Poza ukraińskim ubezpieczeniem niezbędna jest  Zielona Karta. Potwierdza ona, że ukraińskie towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody spowodowane przez kierowcę za granicą. Zieloną Kartę może wydać towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym mamy zawarte ubezpieczenie OC. Zielona Karta jest ważna od 15 dni do 12 miesięcy. Jeśli ma się ważną Zieloną Kartę, można się poruszać ubezpieczonym pojazdem na polskich drogach bez zawierania dodatkowego ubezpieczenia.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Zielona Karta wygląda tak samo we wszystkich krajach będącymi członkami Systemu Zielonej Karty. Jest wydawana w języku narodowym oraz w języku angielskim lub francuskim.

Osoba, która  ma ukraińskie ubezpieczenie, ale nie ma Zielonej Karty musi zawrzeć ubezpieczenie OC graniczne z polskim towarzystwem ubezpieczeń. Takie ubezpieczenie jest ważne od 30 dni do 12 miesięcy.

Gdzie się ubezpieczyć 

Ubezpieczenie OC graniczne można uzyskać co do zasady w każdym polskim towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia
komunikacyjne. Można skontaktować  się z dystrybutorem ubezpieczeń, dzwoniąc na infolinię bądź kontaktując się bezpośrednio w
placówce ubezpieczeniowej. Takie placówki znajdują się również na przejściach granicznych.

Po zawarciu ubezpieczenia otrzyma się polisę ubezpieczeniową, która potwierdza zawarcie ważnej umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga zapłaty ustalonej składki ubezpieczeniowej.

Jak informuje Polska Izba Ubezpieczeń, niektóre polskie towarzystwa ubezpieczeniowe aktualnie oferują dla uchodźców z Ukrainy bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne na okres 30 dni. Chcą w ten sposób okazać wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim.
Na dzień 2 marca 2022 r. takie bezpłatne ubezpieczenia oferują:

  • Ergo Hestia +48 58 766 34 04
  • PZU +48 22 505 15 63
  • Warta +48 814 607 900
  • Allianz +48 224 224 224 (infolinia ogólna) 

Niektóre infolinie są obsługiwane również w języku ukraińskim. Dzwoniąc pod infolinię, możesz zawrzeć
odpowiednią umowę ubezpieczenia i uzyskać inne niezbędne informacje.

Czytaj też: Kancelaria Wardyński przygotowała poradnik dla uchodźców z Ukrainy>>
 

Czym się różni ubezpieczenie graniczne od zwykłego OC PPM?

Zakres ubezpieczenia OC granicznego jest taki sam jak zwykłego OC PPM. Inna jest tylko nazwa ze
względu na tryb zawarcia ubezpieczenia. Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone m.in. czynem
niedozwolonym. Chodzi przede wszystkim o wszelkie wypadki drogowe, w wyniku których uszkodzi lub zniszczy się cudze mienie bądź wywołasz u innej osoby rozstrój zdrowia (uszkodzenie ciała). Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów (np. ciągnik siodłowy z naczepą), ubezpieczenie pokrywa również szkodę spowodowaną przyczepą, jeśli była złączona z pojazdem silnikowym albo odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie OC PPM nie jest bezwarunkowe! W pewnych sytuacjach mimo zawarcia ubezpieczenia musisz sam pokryć koszty szkody (tzw. regres ubezpieczeniowy, z którym występuje towarzystwo ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • wyrządzi się  szkodę po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających,
  • nie ma się uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
  • ucieczki z miejsca zdarzenia.

Co grozi za jazdę po polskich drogach bez Zielonej Karty oraz bez ubezpieczenia

Jeśli wyrządzi się szkodę w związku z ruchem pojazdu zarejestrowanego na Ukrainie, ale bez ważnej Zielonej Karty bądź bez zawartego ubezpieczenia OC granicznego, szkodę zlikwiduje (czyli zapłaci za nią) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Po zlikwidowaniu szkody Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyśle Ci wezwanie do zapłaty (czyli wystąpi do Ciebie z regresem ubezpieczeniowym). Jeśli nie zapłacisz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może podjąć dalsze działania prawne na drodze sądowej.
Za brak ubezpieczenia OC PPM i Zielonej Karty oraz brak ubezpieczenia OC granicznego grozi też kara pieniężna nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu oraz od tego, jak długo nie ma się ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenia AC albo NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) są obowiązkowe w Polsce?

Tego rodzaju ubezpieczenia są w Polsce dobrowolne, nie ma obowiązku ich zawarcia.

Autor: Mateusz Kosiorowski, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 

POLECAMY