Sprawa dotyczyła nieruchomości, która została nabyta przez Skarb Państwa od spółki na cele związane realizacją celu publicznego w postaci budowy ulicy.

Spółka zwróciła się do prezydenta miasta o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości, w zakresie w jakim stała się zbędna na cel wywłaszczenia.

Prezydent odmówił zwrotu nieruchomości.

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Jej zdaniem bowiem nie można uznać, że części działki, stanowiąca niezabudowany i niezagospodarowany teren przylegający do pasa drogi, porośnięty wysoką trawą, przez który przebiegają sieci infrastruktury technicznej, stanowi nieruchomość na której zrealizowano cel wywłaszczenia - infrastrukturę i urządzenia komunikacyjne.

WSA wyjaśnił, iż lokalizacja obiektu niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego nie przesądza o tym, że teren, na którym obiekt ten ma być zlokalizowany nie może być uznany za pas drogowy. Nie ma także podstaw, aby za pas drogowy nie mógł zostać uznany pas zieleni.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Jednak w ocenie sądu organy nie poczyniły ustaleń czy na działce, znajdują się obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organy powinny, w szczególności uzyskać mapę zasadniczą z wkreśloną linią graniczną pasa drogowego ulicy, z której będzie wyraźnie wynikać, czy obejmuje ona działkę należącą do spółki, oraz kartę inwentaryzacyjną tej drogi.

Dopiero bezsporne ustalenie, że działki stanowią drogę, a przynajmniej położone są w liniach rozgraniczających ulice, oznaczać będzie niedopuszczalność orzeczenia o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 10 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Po 95/16, prawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów