Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania planów urządzenia lasu.

Zgodnie z art. 25 pkt 2 ustawy o lasach znowelizowanym przez ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz.622) minister właściwy do spraw środowiska zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynności, mając na uwadze zapewnienie terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu. Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo uregulowane.