Na podstawie wniosków wniesionych do Marszałka Sejmu dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym zostało 35 osób (w tym m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz osoby fizyczne). Zabierający głos byli w znaczącej większości przeciwnikami GMO. Wskazywali, że wprowadzenie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych m.in. doprowadzi do upadku rolnictwa ekologicznego i będzie bardzo groźne dla pszczelarstwa. Domagali się wprowadzenia przepisów uniemożliwiających sprowadzanie nasion modyfikowanych genetycznie na tzw. własny użytek.

Uczestnicy wysłuchania wnioskowali o wycofanie z projektu ustawy o nasiennictwie przepisów ograniczających stosowanie ziarna odmian regionalnych, które – ich zdaniem – lepiej się sprawdza w lokalnych warunkach. Ponadto podkreślali, że projektowane ograniczenie spowoduje, iż odmiany nasion wysiewanych w Polsce będą dostarczane w większości przez duże korporacje.

Przypomnijmy, że prezydencki projekt, który wpłynął do Sejmu 5 stycznia br., oparty jest na przyjętej przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. ustawie o nasiennictwie, z tą jednak różnicą, iż utrzymuje w mocy przepisy dotyczące odmian genetycznie zmodyfikowanych zawarte w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (utrzymanie zakazu dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych). W ocenie Prezydenta RP sprawa dopuszczenia do obrotu materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych powinna zostać rozstrzygnięta w ustawie kompleksowo regulującej kwestię organizmów genetycznie modyfikowanych.

Źródło: www.sejm.gov.pl