W rozporządzeniu określono sposób ogłaszania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego, organizację oraz tryb przeprowadzenia tego naboru, a także zadania i organizację komisji konkursowej. Nowością, w porównaniu z poprzednią regulacją, jest wprowadzenie sprawdzianu wiedzy w formie pisemnego testu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego obligatoryjnie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, na stronie internetowej parku narodowego, którego dotyczy nabór, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i siedzibach dyrekcji wszystkich parków narodowych. W uzasadnionych przypadkach (np. w razie ponownego ogłoszenia konkursu z powodu braku zgłoszeń) ogłoszenie o naborze może być dodatkowo zamieszczone w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym lub w prasie lokalnej.

Nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego jest przeprowadzany w 3 etapach. Pierwszy to weryfikacja formalna złożonych dokumentów. W kolejnym sprawdzana jest wiedza kandydatów w formie pisemnego testu wyboru składającego się z 60 pytań. W trzecim etapie naboru weryfikowane są w szczególności predyspozycje do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz kompetencje kierownicze kandydatów. W tym celu każdy kandydat, który został zakwalifikowany do tego etapu przygotowuje prezentację przedstawiającą koncepcję zarządzania parkiem narodowym, po czym przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu trzeciego etapu naboru komisja konkursowa przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska protokół końcowy, w którym rekomenduje nie więcej niż dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 lipca 2012 r.