Termin naboru wniosków do Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie przeznaczone jest na rekultywację terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, modernizację i budowę umocnień brzegowych, prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.

Beneficjentami programu mogą być:

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3. wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

4. urzędy morskie,

5. wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,

6. podmioty odpowiedzialne za realizację.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 17,5 mln euro. Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w zakładce „Programy”: „Infrastruktura i Środowisko”.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 19 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 19 grudnia 2012 r.