Czym jest teren kolejowy, a czym obszar kolejowy?

Który z nich należy do kompetencji WINB a który do PINB?

Odpowiedź

1. Obszar kolejowy to powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.
2. Teren kolejowy to przyjęte w ewidencji gruntów i budynków oznaczenie gruntów zajętych pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego.
3. O właściwości organów nadzoru budowlanego decyduje położenie obiektów budowlanych na obszarze kolejowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym. Z kolei stosownie do treści art. 83 ust. 3 pr. bud. do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ustawie w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4 pr. bud., czyli również w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym. Definicja legalna pojęcia obszar kolejowy została zawarta w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) – dalej u.t.k. i zgodnie z nią jest to powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy. Z kolei teren kolejowy został przewidziany w § 68 ust. 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) – dalej r.e.g.b. jako jeden z rodzajów gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Przepis ten do terenów komunikacyjnych zalicza tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do r.e.g.b. do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp.). Ustawodawca w art. 82 ust. 3 pkt 3a pr. bud. odnosi się wprost do obszaru kolejowego, czyli do pojęcia zdefiniowanego w ustawie o transporcie kolejowym, co oznacza, że wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jako organ pierwszej instancji jest właściwy w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym, zaś powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych poza obszarem kolejowym. Teren kolejowy może być jedynie posiłkowo brany pod uwagę przy ustalaniu właściwości organów nadzoru budowlanego, gdyż powinien się on pokrywać z obszarem kolejowym, aczkolwiek ewidencja gruntów lub budynków nie tworzy stanu prawnego a zapisy w niej zawarte mają jedynie walor informacyjny, lecz nie przesądzający o statusie prawnym określonego terenu. Nie zawsze również ewidencja gruntów i budynków odzwierciedla aktualny stan prawny nieruchomości.