Przedsiębiorstwa obrotu sprzedające paliwo gazowe wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, które kupują paliwo gazowe na potrzeby swoich członków zamieszkałych w budynkach miały wątpliwość, czy zakup należy rozliczać według ceny zatwierdzonej w taryfie przez Prezesa. W środę 3 paździenika URE opublikował komunikat w tej sprawie. 

Taryfa prezesa tylko dla gospodarstw domowych

Wyjaśnia w nim, że zgodnie  Prawem energetycznym o od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2023 r. taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE ustalane są w odniesieniu do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Jednocześnie jednak odbiorca w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. To z kolei oznacza, że sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie zarówno, gdy odbiorcą jest mieszkaniec domu jednorodzinnego jak również, gdy w imieniu odbiorców w gospodarstwach domowych stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota  lub spółdzielnia mieszkaniowa. W tym drugim przypadku obowiązek stosowania w rozliczeniach cen zatwierdzanych w taryfie dotyczy wyłącznie ilości gazu, którego faktycznym odbiorcą jest gospodarstwo domowe.

Inne cele poza taryfą

Gdy paliwo gazowe jest nabywane w celach innych niż w zakresie obsługi gospodarstw domowych w tym budynku, nie ma obowiązku rozliczania tej części kupionego gazu według cen zatwierdzonych przez prezesa URE. Z informacji URE wynika również, że nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń po cenach taryfowych, gdy nabywane paliwo gazowe jest wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.