Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż sporządzane w granicach projektowanego obszaru górniczego. Zgodnie z przepisami, projekty zagospodarowania złóż sporządza się w formach opisowej, graficznej i tabelarycznej. W rozporządzeniu doprecyzowano, co zawierać ma każda z form.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. Nr 128, poz. 1075).