Czy supermarket ma obowiązek uzyskania decyzji na zbieranie odpadów, jeśli ma tylko wytwarzane przez siebie odpady (folia i makulatura) i magazynuje je do czasu przekazania odbiorcy?


Odpowiedź:

Supermarket, jako wytwórca odpadów niezajmujący się zawodowo zbieraniem odpadów, nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów, które sam wytworzył i magazynuje do czasu przekazania ich przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami (np. podmiotowi zbierającemu odpady lub podmiotowi prowadzącemu odzysk (przetwarzanie) odpadów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy uchwalonej w dniu 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej nowa ustawa o odpadach), z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwolnieni są wytwórcy odpadów, którzy wytwarzane przez siebie odpady zbierają w miejscu ich wytworzenia. Z takiego zwolnienia korzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (art. 45 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy o odpadach).

W świetle nowej ustawy o odpadach, supermarket prowadzi wstępne magazynowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5.

Jednocześnie, supermarket jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów (art. 45 ust. 2 nowej ustawy o odpadach).

Także w świetle art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – dalej u.o., uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia lub transportuje wytworzone przez siebie odpady.