Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Udział Skarbu Państwa we wspólnocie gruntowej nie został przekazany w zarząd żadnej instytucji Państwowej, tj. np. Lasom Państwowym, czy Agencji Nieruchomości Rolnych. Grunty wspólnoty stanowią grunty rolne.

Odpowiedź

Zarząd nad udziałem Skarbu Państwa we wspólnocie gruntowej winien sprawować właściwy miejscowo starosta jako statio fisci Skarbu Państwa.

Uzasadnienie

W myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dalej u.g.n. do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie (art. 24 u.g.n.). Jeżeli chodzi o wspólnoty gruntowe, to zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169) – dalej u.z.w.g., wspólnota jest reprezentowana przez spółkę, której członkami są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, przy czym spółka jest osobą prawną (art. 15 u.z.w.g.), reprezentowaną przez swe statutowe organy. W myśl art. 16 ust. 1 u.z.w.g. członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej. W niniejszym przypadku więc, zarząd nad udziałem Skarbu Państwa we wspólnocie gruntowej winien sprawować właściwy miejscowo starosta jako statio fisci Skarbu Państwa.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .