Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) - dalej r.z.w.m.s., monitoring wielkości przepływu oraz składu wód powierzchniowych w fazie poeksploatacyjnej należy badać co 6 miesięcy.

Czy organ może odstąpić w decyzji od monitoringu wód powierzchniowych?

Odpowiedź:

Starosta powinien wezwać zarządzającego składowiskiem odpadów do uzupełnienia dokumentacji w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej k.p.a.

W przypadku, gdy podanie (wniosek) nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ nie może przystąpić do jego rozpatrywania, bowiem nie dysponuje kompletnym podaniem (wnioskiem). Postępowanie więc się nie toczy. Nie biegną terminy procesowe poza terminem określonym w art. 35 k.p.a. a dotyczącym ustalenia, czy podanie (wniosek) czyni zadość przepisom prawa (tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 października 2005 r., VII SA/Wa 260/05, LEX nr 191345).@page_break@

Uzasadnienie:

Organ wydający decyzję zezwalającą na zamknięcie składowiska odpadów jest związany nie tylko treścią wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., ale również przepisami wykonawczymi do tej ustawy odnoszącymi się do składowisk odpadów, w tym r.z.w.m.s. Skoro obowiązkiem zarządzającego składowiskiem w fazie poeksploatacyjnej jest badanie przepływu i składu wód powierzchniowych, to obowiązek te powinien być wykonany.

Także w przypadku, gdyby w decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów obowiązek ten nie byłby wpisany lub wprost z danego obowiązku zarządzający nie byłby zwolniony (a nie przewiduje się zwolnienia w przedmiotowej kwestii), to i tak badania przepływu i składu wód powierzchniowych musiałyby być przeprowadzane co 6 miesięcy. Zarządzający, który uchybiłby temu obowiązkowi mógłby zostać ukarany grzywną (art. 78 pkt 5 u.o.), a starosta mógłby ten obowiązek egzekwować w drodze nałożenia grzywny w celu przymuszenia na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) - dalej u.p.e.a., czyli grzywnę w celu przymuszenia. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego (gminę) obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.

Uwagi:

Wystarczająca podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia grzywny za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 78 pkt 5 u.o. byłby nawet ogólny zapis zawarty w decyzji o zamknięciu składowiska nakładający obowiązek prowadzenia monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.