Odpowiedź: nie można dopatrywać się nieprawidłowości w tym, że podmiotowi prowadzącemu działalność została wystawiona jedynie faktura VAT.

Uzasadnienie: stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Z powyższego wynika, że nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zresztą można powiedzieć, że faktura "mocniej" dokumentuje sprzedaż.
W stanie prawnym obowiązującym w 2014 r. szczegółowe przypadki zwolnień z prowadzenia ewidencji wskazane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,