Opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z 31.08.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. poz. 875).

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 r. określa załącznik nr 1 do obwieszczenia.

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 r. określa załącznik nr 2 do obwieszczenia. Sprawdź tutaj >

Ważne!
Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku obowiązujące w roku 2018 są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723).

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2018 r. stawki pozostaną na takim samym poziomie jak w roku obecnym, ponieważ ww. wskaźnik wyniósł w 2016 r. 99,4 (spadek cen o 0,6%).

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami