Firma jednoosobowa prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa drewna i produkcji wyrobów drewnianych.
W wyniku działalności powstają wióry, trociny, ścinki, które są wykorzystywane przez samego wytwórcę do ogrzewania zakładu. Wytwórca nie prowadzi ewidencji odpadów oraz nie sporządza sprawozdań. Czy takie działanie jest dozwolone? Jeśli nie, jakie działania należy podjąć, aby uregulować sprawy gospodarki odpadami?


Spalanie czystego drewna w urządzeniu do ogrzewania zakładu jest dozwolone. Jednakże kwestia ta wymaga uregulowania zgodnie z ustawą o odpadach.


O ile spalanie czystego drewna jest zwolnione ze stosowania przepisów rozdziału 6 ustawy o odpadach, o tyle jednak nie ma w tym przypadku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych i wykorzystywanych odpadów oraz z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia.
Spalanie czystego drewna jest procesem odzysku i, o ile nie mają tutaj zastosowania szczegółowe przepisy dotyczące termicznego przekształcania odpadów, to podmiot powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów. Podmiot powinien prowadzić ewidencję jakościową i ilościową, a także sporządzać zbiorcze zestawienie danych, o którym mowa w art. 37 ustawy o odpadach.