Tak orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II Ca 204/13.

Od 1970 r. rodzina W. zamieszkiwała lokal mieszkalny należący do zasobów gminy. Zgodnie z podpisaną umową prawo do lokalu ma obecnie A.W., a oprócz niej zajmować go mogą również jej siostrzeniec oraz konkubina zmarłego brata. W 2009 r. gmina wezwała A.W. do zapłaty 10.443,89 zł zaległych należności przysługujących gminie z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego pod rygorem wypowiedzenia stosunku najmu w razie nieuregulowania długu. Pozwana odebrała pismo, ale nie zapłaciła żądanej kwoty. Gmina wypowiedziała więc najem i wezwała A.W. do opróżnienia, opuszczenia i przekazania lokalu w terminie 7 dni. Jako że pozwana nie wydała lokalu, gmina wystąpiła do Sądu z żądaniem ochrony jej własności.

Sprawę w I instancji rozpatrywał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt VI C 79/11 uwzględnił żądanie gminy i nakazał A.W. oraz pozostałym lokatorom, aby opróżnili, opuścili i wydali lokal. Pozwani złożyli apelację zaskarżając wyrok w całości.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zdaniem Sądu Okręgowego, odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd zgodził się z ustaleniami, że po stronie dłużników jest dług w wysokości ponad 10 tys. zł. Wskazał jednak, że lokatorzy chociaż nie posiadają dużych dochodów, to starają się regularnie wpłacać kwoty wynikające z bieżącego użytkowania lokalu oraz stopniowo spłacać zadłużenie. Uznał wprawdzie, że pozwani doprowadzając do powstania zadłużenia niewątpliwie naruszyli podstawowe obowiązki najemcy, jednak podjęcie skutecznych działań zmierzających do żądania eksmisji pozwanych nie jest uzasadnione społecznie, tym bardziej, że starają się oni uregulować długi. Sąd podkreślił również, że jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych tych mieszkańców, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie lokalu inaczej niż przez najem mieszkania komunalnego. Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo.

Sygnatura akt: II Ca 204/13

(orzeczenia.ms.gov.pl)