Śląsk: Sosnowiec ma nowoczesny Zakład Przetwarzania Odpadów

Gmina Sosnowiec poprzez własne składowisko odpadów oraz instalacje do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła kompleksowy system gospodarki odpadami. Otwarty w Sosnowcu zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia.

Dzięki segregowaniu, przetwarzaniu i zagospodarowaniu zmniejszy się o prawie 50% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania.

Ponad 57 mln złotych kosztowała budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Ten nowoczesny Zakład spełniający wszelkie normy ekologiczne to jeden z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego projektu to 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażająca dla Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Dzięki realizacji Projektu, który obejmował wykonanie sortowni, kompostowni i składowiska, gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca. Spełnione zostaną także wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. Zmniejszona zostanie ilość odpadów deponowanych na składowisku, zredukowana zostanie ilość odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięte zostaną poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, stan z dnia 9 września 2014 r.

Data publikacji: 9 września 2014 r.