Senatorowie przyjęli ustawę śmieciową

30 stycznia senatorowie głosowali nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwaloną 25 stycznia przez posłów. Nowelizację przyjęto bez poprawek.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom bardziej elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

Najważniejsze zmiany, które przewiduje nowelizacja to:

- poszerzenie zakresu możliwości, jakie gmina może wykorzystać, aby ustalić opłatę śmieciową,

- możliwość składania oświadczeń niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty drogą elektroniczną,

- gmina może przejąć obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i zadbać o te pojemniki, o ich stan sanitarny oraz techniczny.

- burmistrzowi, prezydentowi i wójtowi gminy przypisano uprawnienia egzekutora podatku od nieczystości. W normalnych warunkach jest nim naczelnik urzędu skarbowego.

Resort nie jest w stanie określić, ile gmin przyjęło już uchwały dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty śmieciowej. Senator Sprawozdawca Jadwiga Rotnicka podkreślała w czasie dyskusji nad ustawą, że rady gmin, które podjęły już uchwały o sposobie naliczania opłat pod rządami starej ustawy, czyli wypełniły swój obowiązek, mogą zmienić podjęte uchwały, dostosować ich zapisy do swoich potrzeb już pod rządami nowej ustawy.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 31 stycznia 2013 r.