Okręgowa rada izby architektów domagała się od starosty udzielenia informacji polegającej na wyszczególnieniu chronologicznym wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę z podaniem nazwy i adresu inwestycji oraz nazwiska i przynależności do izby autorów części architektonicznej projektów dla pozwoleń na inwestycje, w których występuje projekt zagospodarowania lub część architektoniczna.


Starosta odmówił jednak udostępnienia takiej informacji, uzasadniając to niewykazaniem przez wnioskodawcę szczególnego interesu publicznego.

W odwołaniu od decyzji rada izby architektów stwierdziła, że istnieje "szczególny interes publiczny" niezbędny dla uzyskania żądanych informacji. Interes ten istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa oraz innych ciał publicznych, a w konsekwencji przyczyniłoby się do usprawnienia funkcjonowania tych organów. Podkreśliła, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji ustawowo powierzone zostało samorządowi architektów sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu architekta (zawodu zaufania publicznego ) w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Służyć to ma zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia ogółu obywateli oraz ich interesów majątkowych powierzanych projektantom- architektom w toku procesu budowlanego. Zatem działanie izby jako podmiotu realizującego zadania publiczne, jest działaniem w interesie publicznym - ma znaczenie dla potencjalnie dużego kręgu adresatów. Przeniesienie na izby architektów części zadań i uprawnień administracji publicznej w zasadniczy sposób odróżnia je np. od związków zawodowych, które realizują wyłącznie własny interes faktyczny.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>