Dofinansowaniem objęte zostaną projekty, których zakres, charakter oraz lokalizacja zapewni kompleksowe podejście do realizacji zadań służących osiągnięciu dobrego stanu/potencjału jednolitej części wód powierzchniowych. Preferowane będą projekty, które wynikają z Programu wodno-środowiskowego kraju lub jego aktualizacji.

Konkurs przeznaczony jest dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/poiis/aktualnosci/szczegoly/news/konkurs-na-dofinansowanie-z-poiis