Od czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 300 tysięcy złotych, a wkład własny nie może być niższy niż 10 procent wnioskowanej kwoty. Pożyczki mogą być przeznaczone na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego.

Pożyczki przeznaczone mogą być również między innymi na oznakowania ekologiczne, związane z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii, a także na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią. Spłata pożyczki może następować w okresie do 48 miesięcy.