Do projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska (POŚ) wdrożono przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III). Dyrektywa reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy Seveso III, oprócz zmian w POŚ, wymaga nowelizacji innych ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o Państwowej Straży Pożarnej.

Projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim istniejący system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych.

Proponowane przepisy wzmacniają wymogi dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Zmiany obejmują również przepisy odnoszące się do kwestii zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w zakresie kontroli tego rodzaju zakładów. Wprowadzono także wiele zmian poprawiających spójność przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom.
Przyjęto, że prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku będą zobowiązani do wdrożenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem. System ten powinien zagwarantować odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Wprowadzono ponadto obowiązek stałej aktualizacji tego programu.

Przewiduje się, że w rozporządzeniu przygotowanym przez ministra środowiska (w porozumieniu z ministrami: spraw wewnętrznych oraz ministrem infrastruktury i rozwoju) zostaną określone: sposób ustalania bezpiecznej odległości, rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu takiej odległości, parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości. Dzięki temu zapewniony będzie wysoki poziom ochrony ludzi i środowiska w pobliżu zakładów o dużym oraz zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Uszczegółowiono zakres informacji, które musi uwzględniać dokumentacja opracowywana przez prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Założono, że organy właściwe w zakresie poważnych awarii - Państwowa Straż Pożarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska - będą mogły wspólnie prowadzić kontrolę w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wspólne działania kontrolne to m.in. większa precyzja i synergia działań administracyjno-prawnych oraz ujednolicone podejście w sprawach oceny ryzyka zagrożeń istniejących w różnych obszarach. Wspólne kontrole powodują ponadto zmniejszenie obciążeń dla przemysłu.