Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Projekt nie dotyczy mieszkańców - osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Wytwórcy odpadów komunalnych m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Adresatem rozporządzenia są, w szczególności podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu odpadów.

Zakończono konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Ministerstwo analizuje nadesłane uwagi. Wątpliwości, które były wyrażane m.in. przez fundację Panoptykon również będą wzięte pod uwagę.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie: legislacja.rcl.gov.pl/lista/515/projekt/243191.

(www.mos.gov.pl)