1.Zaliczki kwartalne

Możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za okresy kwartalne mają dwie kategorie podatników, tj.:
 
1) podatnicy będący tzw. małymi podatnikami, oraz
Dla celów PIT rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Dla 2017 r. kwota ta wynosi 5.157.000 zł, a więc w 2017 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2016 r. 5.157.000 zł.
 
Przykład 1
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osiągnęła w 2016 r. przychód ze sprzedaży w kwocie 752.000 zł. Osoba ta jest małym podatnikiem i jest w 2017 r. uprawniona do wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej za okresy kwartalne.
2) podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.
Nie zawsze rozpoczęcie działalności gospodarczej uprawnia do opłacania zaliczek kwartalnych. Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności nie uznaje się bowiem podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
Należy jednak zauważyć, że w przypadkach takich podatnicy bardzo często mają status małych podatników. Powoduje to, że mogą korzystać z opłacania zaliczek kwartalnych jako mali podatnicy.
 
Przykład 2
W dniu 10 stycznia 2017 r. osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalność gospodarczą. Osoba ta prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą, którą zlikwidowała na początku 2016 r. Osoba ta nie może zatem do wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej za okresy kwartalne jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma jednak przeszkód, aby osoba ta wybrała opłacanie w 2017 r. zaliczek kwartalnych jako mały podatnik (jeżeli wartość osiągniętego przez tę osobę przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła w 2016 r. 5.157.000 zł).
Zaliczki kwartalne obliczane są na takich zasadach jak zaliczki miesięczne, z tą różnicą, że w porównaniu do zaliczek miesięcznych zaliczki kwartalne płaci się trzy razy rzadziej (płaci się je cztery razy w roku, tj. do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a zaliczki za ostatni kwartał - do 20 stycznia następnego roku podatkowego). I tak podatnicy opodatkowani według skali podatkowej:
 
1) opłacają zaliczki kwartalne począwszy od kwartału, w którym dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczył 3089 zł (tj. kwoty stanowiącej iloraz 556,02 zł i 18%),
2) obliczają te zaliczki według stawki 18% (do momentu przekroczenia przez dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty 85.528 zł) i stawki 32% (od momentu przekroczenia przez dochód z działalności gospodarczej kwoty 85.528 zł),
3) uwzględniają kwotę zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł (do momentu przekroczenia przez dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty 85.528 zł),
4) obliczają zaliczki za poszczególne kwartały w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za kwartały poprzedzające.
 
Z kolei podatnicy korzystający z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego:
1) opłacają zaliczki kwartalne począwszy od kwartału, w którym osiągną dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej,
2) obliczają zaliczki kwartalne według stawki 19% (bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek),
3) obliczają zaliczki za poszczególne kwartały w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za kwartały poprzedzające.
 
Przykład 3
Podatnik korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym uzyska w styczniu 2017 r. dochód w wysokości 19.000 zł, w lutym 2017 r. dochód w wysokości 25.000 zł, zaś w marcu 2017 r. - dochód w wysokości 17.000 zł. Zaliczki miesięczne od tych kwot wyniosłyby, odpowiednio, 3610 zł (płatne w terminie 20 lutego 2017 r.), 4750 zł (płatne w terminie 20 marca 2017 r.) oraz 3230 zł (płatne w terminie 20 kwietnia 2017 r.). Gdyby ten sam podatnik wpłacał zaliczki na okresy kwartalne nie musiałby wpłacać tytułem zaliczek żadnych kwot w lutym i marcu 2017 r. Zamiast tego musiałby zapłacić zaliczkę kwartalną w kwocie 11.590 zł (19.000 zł + 25.000 zł + 17.000 zł = 61.000 zł; 61.000 zł x 19% = 11.590 zł) w terminie 20 kwietnia 2017 r.
 
(...)