Pytanie:
Czy art. 50 pr. bud. dopuszcza ustne wstrzymanie robót budowlanych?
W jakich ewentualnie warunkach może być wydane?
Jak organ powinien je udokumentować?

Odpowiedź:
Tak, możliwe jest wydanie ustnego postanowienia.

Uzasadnienie:
Z treści art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. nie wynika jednoznacznie czy możliwe jest ustne wstrzymanie wykonywanych robót budowlanych. Z treści tego przepisu wynika natomiast, że wstrzymanie wykonania robót budowlanych winno przybrać postać postanowienia. W tym przypadku zasadnym jest odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Kwestia ta został uregulowana w art. 14 § 2 k.p.a., stanowiący, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Natomiast na gruncie postanowień należy wskazać na treść art. 125 § 2 k.p.a, który stanowi, że w przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 k.p.a. postanowienia mogą być stronom ogłaszane ustnie. Zarówno przepisy k.p.a. jak i pr. bud., nie zawierają ograniczeń wykluczających możliwość ustanego wydania postanowienia w przypadkach określonych w art. 50 pr. bud.


Co do warunków w jakich może zostać zastosowana forma ustana a nie pisemna, należy przy tym wskazać okoliczności o których mowa w art. 14 § 2 k.p.a., tzn. gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Oznacza to, że organ prowadzący postępowanie w wyniku którego zachodzi konieczność wydania postanowienia winien ocenić zastany stan faktyczny jak i uwzględnić czy zachodzące okoliczności przemawiają za tym aby zastosować ustną formę wydania postanowienia. Z kolei co do udokumentowania ustnego wydania postanowienia, podobnie jak i w poprzednim przypadku należy odesłać do art. 14 § 2 k.p.a, który nakazuje sporządzenie protokołu oraz podpisanej przez stronę adnotacji.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów