Jeden z nich: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2012 r.

Jednym z najbardziej oczekiwanych rozporządzeń jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Planowany termin wejścia w życie tego rozporządzenia to II kwartał 2012 r. Trwają uzgodnienia z Rządowym Centrum Legislacji ostatecznego kształtu tego projektu (ostatnia wersja projektu z dnia 12 kwietnia 2012 r. - został dodany przepis przejściowy). Po zaakceptowaniu przez RCL zostanie skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej (proces ten trwa ok. 3 miesiące).

Kolejnym aktem wykonawczym jest rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W rozporządzeniu zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określi również sposób obliczania tych poziomów. Projekt ten jest na końcowym etapie uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji. Jego wejścia w życie można się spodziewać na początku II kwartału b.r.

Projekt rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania został skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Jego wejścia w życie można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych określi wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). Projekt został przesłany na Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Po zaakceptowaniu przez RCL zostanie skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej (proces ten trwa ok. 3 miesiące).

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi został skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Jego wejścia w życie można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

Rozporządzenia fakultatywne:

- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – w najbliższych dniach zostanie skierowane do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych,

- rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – Minister Środowiska na razie nie przystąpił do prac nad tym rozporządzeniem.

Źródło: www.mos.gov.pl