Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za odpady, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych.


Czy cmentarz parafialny należy do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne?

Czy zarządca cmentarza będzie mógł podpisać indywidualną umowę na wywóz odpadów z cmentarza, czy będzie musiał wnosić opłatę do urzędy gminy?


Odpowiedź:

Cmentarz jest klasyfikowany jako nieruchomość niezamieszkała, w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), podobnie jak szpitale, szkoły, hotele, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, zakłady karne, itp., na której są wytwarzane odpady komunalne.


Jeśli gmina obejmie systemem gospodarki odpadami komunalnymi także nieruchomości niezamieszkałe, to zarządca cmentarza nie będzie mógł zawrzeć indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnym z przedsiębiorcą posiadającym wpis i nieuczestniczącym w przetargu na ich odbiór.


Uzasadnienie:

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na terenie cmentarza będzie rozliczana na podstawie liczby pojemników (jeśli gmina obejmie systemem takie nieruchomości). Jeśli nie, to odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, na podstawie indywidualnych umów zawieranych z przedsiębiorcami, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.