W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła  się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Propozycja nie do końca jest nowa. Nad tego typu rozwiązaniami pracowało już ministerstwo w poprzedniej kadencji Sejmu. 

Czytaj też: Deregulacja dla firm: Postępowanie przed KIO zdalne, kontrole krótsze

Rejestracja działalności gospodarczej on-line

Z informacji z wykazu wynika, że resort rozwoju chce, by składanie wniosków o wpis w CEIDG było tylko w formie online. Jego zdaniem to znak czasów. Od lat obserwuje on stały wzrost liczby wniosków składanych w formie elektronicznej. W 2023 r. przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wybierali postać elektroniczną – zarówno składając wnioski o zmianę wpisu (73 proc.), jak i wnioski o założenie działalności gospodarczej (63 proc.). Zmiana ma jednak wchodzić w życie stopniowo, a dla osób niekorzystających z technologii cyfrowych, planowane jest wsparcie ze strony Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. 

Pełnomocnik przedsiębiorcy – elektronizacja i rozszerzenie zakresu informacyjnego w CEIDG

Ministerstwo rozwoju planuje również wprowadzić zmiany dotyczące zasad publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach a konkretnie: 

  • umożliwić publikację w CEIDG informacji o pełnomocniku – jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. spółce jawnej);
  • publikacja danych o pełnomocniku będzie jedynie online;
  • wprowadzić zasady zarządzania „kontami w systemie CEIDG” pełnomocników.

Zmiany dla spółek cywilnych

Rejestracja i publikacja informacji o spółce cywilnej będzie w jednym miejscu. Resort chce stworzyć instrumenty, które wspierałyby przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej) na każdym etapie ich funkcjonowania w spółce, np. poprzez zmniejszenie formalności w przypadku rejestracji spółki cywilnej, zmniejszały obciążenia administracyjne oraz zapewniały dostęp do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej. Proponowane rozwiązania obejmują obszary:

  • uproszczenie procesu i elektronizacja przekazywania informacji o spółce cywilnej,
  • publikacja kompleksowej informacji o spółce cywilnej.

Ma to usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym i gospodarczym, w szczególności przy podejmowaniu działań „na odległość”. 

Integracja z innymi systemami informatycznymi

Projekt ma usprawnić zakres funkcjonowania tzw. „jednego okienka” poprzez szerszą współpracę z ZUS, KRUS, MF oraz GUS. Dodatkowo przewiduje się współpracę z serwisem www.geoportal.gov.pl, który pośredniczy w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług.
Resort tłumaczy, że doświadczenia w obowiązywaniu przepisów nowelizowanej ustawy wskazały na konieczność doregulowania kwestii zgodności danych adresowych publikowanych w CEIDG z rejestrem TERYT, zwłaszcza w kontekście konieczności weryfikacji i uporządkowania danych adresowych w CEIDG (przede wszystkim historycznych pobranych z gmin) oraz automatycznej korekty błędnych danych adresowych.