Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy urząd może udostępnić raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskodawcy, który chce go wykorzystać na własne potrzeby?


Odpowiedź:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być udostępniany do wykorzystania na własne potrzeby.

Uzasadnienie:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako informacja o środowisku i jego ochronie, podlega udostępnieniu w trybie przepisów art. 8 i nast. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., organ nie udostępnia informacji, jeżeli dotyczą one spraw będących przedmiotem praw autorskich, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa. Od momentu przedłożenia do organu prowadzącego postępowanie, raport staje się utworem rozpowszechnionym w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - dalej u.p.a. Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.p.a., z takiego utworu można bezpłatnie i bez zezwolenia twórcy utworu (autora raportu) korzystać w zakresie własnego użytku osobistego. Więcej na ten temat: (red.) J. Jendrośka, Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław, 2001, s. 171-172.

Powyższa odpowiedź opiera się na założeniu, że o udostępnienie wnosi inny podmiot niż podmiot, który złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na potrzeby wydania której został sporządzony raport, albo - jeżeli o udostępnienie wnosi wnioskodawca, który wcześniej sam ten raport przedłożył - że nie dysponuje on prawami autorskimi do raportu (nie jest autorem raportu bądź nie zostały na niego przeniesione prawa autorskie od raportu na podstawie umowy zawartej z autorem raportu). Jeżeli wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do raportu, kwestia, do jakich celów raport będzie wykorzystywany, nie będzie tu miała znaczenia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.